Lên Ý tưởng lớn và các ý tưởng nhỏ phục vụ cho việc truyền thông

1. Big idea

Big idea như chính tên của nó, là một ý tưởng lớn được thương hiệu dùng để định hướng cho các hoạt động Marketing cụ thể. Big idea chính là hướng giải quyết cho những vấn dề mà insight chưa giải quyết được cho người tiêu dùng. 

Có 3 loại BIG IDEA cơ bản:

  + BRAND BIG IDEA (mission, vision & positioning)

  + COMMUNICATION BIG IDEA (strategic direction communication concept)

  + ADVERTISING BIG IDEA

2. Concept building

Concept building là những ý tưởng, nội dung, hình thức marketing mang tính chiến lược hướng tới để hiểu nhu cầu của khách hàng, ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng và xác định cách một công ty có thể tận dụng điều đó

Ưu điểm của concept building

 + Trực tiếp hỗ trợ, làm cho việc bán hàng dễ dàng hơn.

 + Xác định đúng sản phẩm, giá và những gì cần được truyền đạt cho khách hàng mục tiêu (qua quảng cáo), từ đó đảm bảo doanh số bán hàng thành công.

 + Xây dựng bản sắc thương hiệu cho những gì một công ty đang bán và điều này thay đổi từ chính công ty.